Tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2019. gada 9. maijs

Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS siltums”, reģ. Nr. 40103666190, juridiska adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Latvija, LV-5045, informē, ka 2019.gada 7.maijā ir saņemti sekojoši jautājumi iepirkuma procedūrā “Divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā un Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā” (identifikācijas Nr. SIAMSS2019-1/KF), kā rezultātā tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

1. Jautājums: Atbilstoši tehniskās specifikācijas punktam 6.8.2. Citi ar ūdeni saistīti pakalpojumi “Iekārtu tehnoloģiskām vajadzībām, siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un siltumtīklu piebarošanai jāparedz tehniskā ūdens sagatavošanu. Tehniskā ūdens kvalitātei jābūt atbilstošai katlumājas iekārtu ražotāja prasībām (jānodrošina tehniskā ūdens mīkstināšanu). Ūdens sagatavošanas iekārtas ražībai jābūt ne mazāk par 2 m3/h (katrā katlumājā), vienpakāpju, ar atbilstošu uzkrāšanas/noliešanas rezervuāru. Ūdens kvalitāti saskaņā ar LEK 002 vai ekvivalenta standarta prasībām”. Vai piedāvājumā ir jāparedz arī skābekļa noņemšanas opciju lai nodrošinātu LEK 002 prasības tehniskam ūdenim?

Atbilde: Piedāvājumā ir jāparedz ķīmisko skābekļa noņemšanu katras katlumājas tehniskā ūdens sagatavošanas iekārtai.

 

2. Jautājums: Ņemot vērā šī brīža darbu apjomu un to, ka ir sācies atvaļinājumu laiks, lūdzu rast iespēju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 05.06.2019.

Atbilde: Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2019.gada 5.jūnijam, plkst.14:00. Piedāvājums jāiesniedz nolikumā norādītajā vietā- SIA “MS siltums” birojā, “Tirdzniecības centrs”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045.

 

Kontaktpersona – SIA “MS siltums” valdes loceklis Normunds Ševels tālr.: 29169962, e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv

Interneta adrese: www.mssiltums.lv

Iepirkuma dokumenti pieejami: http://www.mssiltums.lv/attistiba

Iepirkuma rezultātā plānots slēgt būvdarbu līgumu.

Galvenais priekšmets (CPV kods): 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi).

Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.