Tarifi

Lēmums par MS Siltums tarifu

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2021. gada 9.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz precizētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2021. gada 1.oktobra

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums /samazinājums

Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

41,49

44,32

6,82 %

Pārvades un sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

13,07

13,38

2,37 %

Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

0,40

0,40

0 %

Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

54,96

58,10

5,71 %

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., no 8.00 līdz 17.00., iepriekš sazinoties ar Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” valdes priekšsēdētāju Normundu Ševelu, tālruņa Nr.29169962.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, e-pasta adrese: normunds.sevels@ogresnovads.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv , septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Ogres novada pašvaldības

SIA “MS siltums” valdes loceklis                                                                                                      N. Ševels

Paziņojums par tarifa projektu

2020. gada 22. janvārī

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2020. gada 22. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas” SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1.oktobri. SIA “MS Siltums” 2019. gada 12.decembrī saņēma 06.03.2014. Licenci Nr. E23030/2 ar grozījumiem (stājas spēkā 2019. gada 13.decembrī), kurā komersants nodrošina siltumenerģijas pārvadi un sadali Madlienas, Suntažu, Lauberes un Ķeipenes pagastos Ogres novadā. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar licences darbības zonas paplašināšanu un izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var  iepriekš sazinoties ar Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” valdes locekli Normundu Ševelu, tālruņa Nr.29169962.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu elektroniski var iesniegt sūtot uz e-pasta adresi: ms.siltums@gmail.com,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Ogres novada pašvaldības

SIA “MS siltums” valdes loceklis  N. Ševels

26.06.2017.