Siltumapgāde Ogrē

2014.gada 23.janvārī tika pieņemts pašvaldības lēmums par Ogres pilsētas centrālās daļas centralizētās siltumapgādes reorganizāciju, deleģējot siltumenerģijas ražošanas un piegādes funkcijas uzņēmumam SIA “MS siltums”.  

Šobrīd SIA “MS Siltums” ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centrālajā centralizētās siltumapgādes zonā, nododot siltumenerģiju SIA “Ogres namsaimnieks” katlu mājām, kas tālāk tiek piegādāta lielākajai daļai Ogres pilsētas siltumenerģijas patērētāju.

Laika periodā no 2015.- 2019. gadam SIA “MS Siltums” ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma atbalstu kopumā ir realizējis vairākus investīciju projektus, kuru būtiskākais mērķis bija samazināt dabasgāzes izmantošanu siltumenerģijas ražošanai Ogres pilsētā, aizvietojot to ar biomasu un nodrošinot drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi. Ražojot siltumenerģiju no atjaunojamajiem resursiem efektīvās siltumenerģijas ražošanas iekārtās, uzņēmuma mērķis ir samazināt ražošanas pašizmaksu, kas ļauj noturēt relatīvi zemu un stabilu siltumenerģijas tarifa līmeni Ogres pilsētā.

SIA “MS siltums” Ogres pilsētā ir realizējis 3 investīciju projektus 2 posmos.

Pirmajā investīciju posmā 2016. gadā tika pabeigta jaunas biomasas katlumājas būvniecība Rietumu ielā 1, Ogrē,  ar jaudu 14 MW, kā arī tika izbūvēta siltumtrase 1625 m garumā, kas savieno jauno biomasas katlumāju ar Zilokalnu prospekta katlumāju.

Otrajā investīciju posmā no 2018. līdz 2019. gadam biomasas katlumājas attīstības turpinājās, uzstādot papildus 4 MW jaudas biomasas iekārtu galvenokārt vasaras slodzes nodrošināšanai, kā arī 2,7 MW dūmgāzu kondensatoru ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, palielinot kopējo katlumājas jaudu no 14 MW uz 20,7 MW.

Kopumā Ogres pilsētas centralizētās siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanā un fosilā kurināmā īpatsvara samazināšanai ražošanas procesā  ir ieguldīti 9,4 milj. EUR, no kuriem 3,5 milj. EUR jeb 37 % ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Kopsavilkums par veiktajiem investīciju projektiem:

Realizēto ieguldījumu rezultātā kopš 2016. gadā Ogres pilsētā ar biomasu saražotais siltumenerģijas daudzums ir pakāpeniski pieaudzis – sākot no 2019. gada pārsniedzot 70 % no kopējā tīklos nodotā siltumenerģijas apjoma. 2020. gadā ar biomasu saražotais apjoms veidoja 76 % no kopējā apjoma, bet 2021. gadā – 72 %. Absolūtos skaitļot 2021. gadā ar biomasu tika saražots visvairāk siltumenerģijas 74 tūkst. MWh, kas ir par 11 % vairāk kā 2020. gadā. Šobrīd fosilais kurināmais Ogres centralizētajā siltumapgādē tiek izmantots tikai “pīķa” jaudu nodrošināšanai.

Būtiskākie ieguvumi no realizētajiem investīciju projektiem:

  • Fosilā kurināmā īpatsvara samazināšana Ogres pilsētas centralizētajā siltumapgādē – vairāk kā 70 % tiek nodrošināts ar atjaunojamajiem energoresursiem;
  • Ražošanas izmaksu samazinājums – dūmgāzu kondensators sniedz 20-25% kurināmā patēriņa samazinājumu, jo siltumenerģija tiek atgūta no dūmgāzēm (nepalielinot kurināmā apjomu, tiek iegūts par aptuveni 2 MW stundā vairāk siltumenerģijas);
  • Ieguvumi pilsētvides gaisa kvalitātei – pārcelta ražošana no Ogres pilsētas centra, uzlabojot gaisa kvalitāti, turklāt jaunajai katlumājai ir papildus izbūvēti elektriskie filtri, nodrošinot visaugstākos vides prasību parametrus;
  • Uzņēmuma veiktās investīcijas ražošanas kapacitātes palielināšanā un efektivitātes paaugstināšanā, ir atstājusi pozitīvu ietekme uz siltumapgādes gala tarifu Ogres pilsētā – pēdējos gados Ogres pilsētā ir viens no zemākajiem siltumenerģijas gala tarifiem Latvijā. Salīdzinot 2021. gada tarifu ar  gada tarifu, kad ražošanā tika izmantota tikai dabasgāze, Ogres gala tarifs ir samazinājies par 18 %.

Veiktie ieguldījumi ilgtermiņā atbilst klimata pārmaiņu direktīvu izvirzītajām prasībām pašvaldību energoefektivitāšu mērķu sasniegšanai, kā arī  šobrīd sniedz ieguvumus nestabilajā tirgus situācija ar arvien pieaugošajām energoresursu cenām, īpaši fosilā kurināmā tirgū, kur cenas un šī resursa pieejamība nākotnē ir grūti prognozējama un ietver paaugstinātus riskus.