Siltumapgāde Madlienā

2014. gadā Ogres novada pašvaldība deleģēja SIA “MS siltums” pārņemt centralizētas siltumapgādes nodrošināšanas funkcijas Madlienas pagastā. Bezatlīdzības lietošanā tika nodoti tā brīža Madlienas centralizētās siltumapgādes pamatlīdzekļi – malkas un granulu kurināmā trīs ūdenssildāmie katli ar kopējo jaudu 4,3 MW un siltumtrases ar kopējo garumu 2,6 km. Apkures iekārtas bija tehniski novecojušas, ar zemu efektivitāti, kā arī ar būtiski pieaugošām remontdarbu izmaksām, bet siltumtrases bija nepieciešams rekonstruēt, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus.

Kopš 2014. gada Madlienā ir realizēti 3 investīciju projekti, lai paaugstinātu siltumapgādes pārvades un ražošanas efektivitāti. Projekti tika realizēti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

Pirmie ieguldījumi tika veikti siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā – siltumtrašu rekonstrukcijā, kad 2016. gadā tika rekonstruēti 2,2 km siltumtrašu, izmantojot rūpnieciski izolētas caurules, kā arī pašvaldības ēkas tika aprīkotas ar 11 siltummezgliem. Projekta ietvaros tika modernizēti 11 no 32 esošajiem siltummezgliem. Minētie siltummezgli tika modernizēti pašvaldības apsaimniekotajās sabiedriskajās ēkās – pansionātā, pastā, kino zālē, kultūras namā, sporta zālē, pagastmājā, vidusskolā, PII “Taurenītis”, internātskolā, mūzikas un mākslas skolā un autoostā.

No 2018. līdz 2019. gadam tika realizēts katlumājas rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros katlumāja tika pārbūvēta un modernizēta, aprīkojot to ar jaunu automatizētu biomasas katlu ar jaudu 1,79 MW.

Tūlīt pēc tam –  periodā no 2019. līdz 2020. gadam –  tika rekonstruēts vēl viens siltumtrašu posms 415 m garumā. Kopumā šobrīd Madlienas siltumtrases ir  pilnībā atjaunotas ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Kopumā Madlienas siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanā ir ieguldīti 1,72 milj. EUR, no kuriem 568 tūkst. EUR jeb 33 % ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Kopsavilkums par veiktajiem investīciju projektiem:

Madlienas pagastā centralizētās siltumenerģijas patērētājiem vidēji gadā tiek piegādātas 4000 MWh siltumenerģijas. Madlienā tiek nodrošināta siltumenerģija 19 daudzdzīvokļu mājām un privātmājām ar kopējo platību 14 385 m2 un  13 pašvaldības un juridisko personu ēkām ar kopējo platību  15 877 m2.

Viszemākais siltumenerģijas patēriņš ir ēkai „Ābeles”, kura ir renovēta. Apskatot Latvijā realizētos energoefektivitātes projektus, siltumenerģijas patēriņš pēc kompleksas siltināšanas un siltumapgādes sistēmas modernizēšanas vidēji ir 60 – 100 kWh/m2 gadā, kas ļauj secināt, ka Madlienas pagasta centra atsevišķām ēkām ir augsts energoefektivitātes uzlabošanas un enerģijas patēriņa samazināšanas potenciāls. Tehniski iespējamais enerģijas patēriņa samazinājums energoietilpīgās ēkās ir no 30% līdz pat 55%. Ņemot vērā, ka iedzīvotāji pēc ēku renovācijas izvēlas augstāku iekštelpas temperatūru, reālais enerģijas patēriņa samazinājums varētu sasniegt aptuveni 25%. 

Daudzīvokļu ēkās siltummezgli centralizētas apkures nodrošināšanai ir ļoti novecojuši un neefektīvi. SIA “MS siltums” ir modernizējis siltummezglus tikai pašvaldības ēkās , jo,  ņemot vērā, ka siltummezgli ietilpst daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošajā daļā, lēmumu par siltummezglu uzstādīšanu un tā finansēšanu ir jāpieņem daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem. Siltummezglu nomaiņa ir viens no veidiem kā samazināt siltumenerģijas patēriņu.

Patērētāju 2019. un 2020. gada patēriņš uz kvadrātmetru (kWh/m2) ir atspoguļots zemāk attēlotajos grafikos.