Siltumapgāde Lauberē

2018. gadā SIA “MS siltums” uzņēmuma funkciju veikšanas teritorija tika paplašināta – 2018. gada 23. janvārī Ogres novada dome noslēdza deleģējuma līgumu, kā arī līgumu par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar SIA “MS siltums”, lai nodrošinātu siltumapgādes funkcijas Lauberē.

Pirms rekonstrukcijas Lauberes ciema katlumājā siltumenerģija tika ražota ar malkas kurināmo. Katlumājā bija 5 apkures iekārtas ar kopējo jaudu 2,9 MW (divi malkas apkures katli un trīs granulu apkures katli, rezerves jaudas nodrošināšanai). Malka tika iepirkta nesaskaldīta, kuru kurinātāji sagatavoja (saskaldīja) uz vietas katlumājā. Iekārtas nebija automatizētas, tāpēc ražošanas operatoriem bija jābūt klātienē, lai nodrošinātu stabilu un drošu siltumenerģijas ražošanu. Malkas katlu ražošanas lietderība bija zema, kā arī papildus kurināmā sagatavošana un klātienes darbaspēks radīja augstas ražošanas izmaksas.

Kopā ar siltumenerģijas ražošanas iekārtām SIA “MS siltums “ pārņēma lietošanā arī katlumājas siltumtrases 954 metru garumā (lielākā daļa kanāla tipa caurules). Siltumtrases bija izveidotas pirms vairāk kā 30 gadiem  –  tās bija tehniski un morāli novecojušas, lielākā siltumtrašu daļa kopš izveidošanas laika nebija atjaunota.

  1. gadā SIA “MS siltums” Lauberē uzsāka realizēt divus investīciju projektus – katlumājas modernizāciju un siltumtrašu rekonstrukciju. Projektu mērķi bija siltumenerģijas ražošanas un pārvades efektivitātes paaugstināšana. Projekti tika realizēti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

Katlumājas projekta ietvaros tika veikta pārbūve un modernizācija –  automatizēta biomasas katlumāja ar jaudu 0,8 MW. Rezerves jaudai ir saglabāti granulu katli ar kopējo jaudu 0,6 MW.

Siltumtrases projekta ietvaros tika rekonstruēti visi siltumtrašu posmi 954 metru garumā ar 2. sērijas izolācijas bezkanāla cauruļvadiem. Rekonstruētās siltumtrases nodrošina ievērojamu zudumu samazinājumu.

Kopumā Lauberes katlumājas modernizācijā un siltumenerģijas pārvades efektivitātes paaugstināšanā ir ieguldīti 635 tūkst. EUR, no kuriem 226 tūkst. EUR jeb 36 % veido Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Kopsavilkums par veiktajām investīcijām Lauberē:

Centrālā siltumapgāde Lauberē ciemā tiek nodrošināta 10 ēkām:

  • trīs pašvaldības iestādēm (Tautas namam, pagastmājai un skolai) ar apkurināmo platību 3589 m2 ;
  • sešām daudzdzīvokļu mājām ar apkurināmo platību 5219 m2;
  • ūdenstornim.

Mazākās individuālās ēkas un pārējās ēkas, kurām siltumapgāde nav centralizēta, izmanto lokālus, autonomus siltuma avotus. Lauberes ciemā centralizētajā siltumapgādē tiek piegādātas vidēji 1400

Ēku 2019./2020. gada un 2020./2021. gada apkures sezonu patēriņš uz kvadrātmetru (kWh/m2) ir atspoguļots zemāk attēlotajā grafikā. Patēriņš pa apkures sezonām atšķiras, jo to ietekmē gan apkures sezonas ilgums, gan arī laika apstākļi un temperatūra.

Vislielākais siltumenerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru ir daudzīvokļu mājās Skolas ielā 3 un Skolas ielā 5. Siltumenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt, dzīvokļu īpašniekiem veicot energoefektivitātes pasākumus, piemēram, automatizējot siltummezglus  vai māju siltinot.