Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/046 “Siltumavota Spīdolas ielā 12, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas pakalpojumam Lielvārdē, apkures lokā pie katlu mājas Spīdolas ielā 12 pilnīgu pāreju no enerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus. Uzstādot moduļu tipa katlu māja ar iebūvētiem diviem granulas/šķelda ūdenssildāmiem katliem ar jaudu 600 kW un 200 kW Pāreja no dabas gāzes uz vietējiem atjaunīgajiem energoresursiem ir nepieciešama, lai samazinātu CO2 un citu kaitīgo daļiņu emisijas, kā arī lai mazinātu atkarību no importētajiem resursiem un novērstu būtisku siltumenerģijas tarifa iedzīvotājiem pieauguma risku, kas saistīts ar dabas gāzes cenas neprognozējamo pieaugumu.

Plānotie iznākuma rādītāji: atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 0.8 MW (modernizācija, bez jaudas palielināšanas) un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 523.4 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31 decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 831 562,92 (attiecināmās izmaksas EUR 814 762.92), neieskaitot PVN