Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/045 “Siltumavota Kauliņa ielā 16, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas centra rajonā Lielvārdē pilnīgu pāreju no enerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, uzstādot biomasas (šķeldas un šķeldas/granulu) ūdenssildāmos katlus katlu mājā Edgara Kauliņa alejā 16 ,ar kopējo jaudu 2,8MW.

Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 2.8 MW (modernizācija, bez jaudas palielināšanas) un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 1731.61 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31. decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 1 857 952.39 (attiecināmās izmaksas EUR 1 799 152.39, neieskaitot PVN.