Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/044 “Siltumavota Dainu ielā4A, Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 08.03.2023.)

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas pakalpojumam Ikšķilē, apkures lokā pie katlu mājas Dainu ielā 4A pilnīgu pāreju no enerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, uzstādot biomasas (šķeldas un šķeldas/granulu) ūdenssildāmos katlus katlu mājā Dainu ielā 4A ,ar kopējo jaudu 2,3MW.

Plānotie iznākuma rādītāji: atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 2.3 MW (modernizācija, bez jaudas palielināšanas) un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 1272,64CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31 decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 1 845 122.29 (neieskaitot PVN) no tām attiecināmās izmaksas EUR 1 796 822.29