Par SIA “MS siltums “ attīstību

SIA “MS siltums” tika dibināta 2013. gada 30. aprīlī ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas un  saimnieciski efektīvas siltumapgādes funkcijas par taisnīgiem un patērētāju maksātspējai atbilstošiem tarifiem Madlienā un Suntažos. 2014.gada 23.janvārī tika pieņemts pašvaldības lēmums par KPI “ABZA” un PA “Rosme” reorganizāciju, deleģējot SIA “MS siltums” centralizētās siltumapgādes nodrošināšanas funkciju Madlienā un Suntažos, kā arī SIA “MS siltums” ir deleģēta siltumenerģijas ražošanas un piegādes funkcija līdz SIA “Ogres namsaimnieks” siltumtīkliem Ogres pilsētas centrālajā daļā.

  1. gadā uzņēmuma funkciju veikšanas teritorija tika paplašināta – 2018. gada 23. janvārī Ogres novada dome noslēdza deleģējuma līgumu, kā arī līgumu par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar SIA “MS siltums”, lai nodrošinātu siltumapgādes funkcijas Ķeipenes, Lauberes un Meņģeles pagastos.

Šobrīd SIA “MS Siltums” ir atbildīga par siltumapgādes sistēmām līdz pat ēkām Madlienas, Suntažu, Ķeipenes, Lauberes un Meņģeles ciemos. Tāpat SIA “MS Siltums” ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centrālajā centralizētās siltumapgādes zonā, nododot siltumenerģiju SIA “Ogres namsaimnieks” sistēmas katlu mājām.

  1. gadā tika uzsākta siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija un modernizācija, kā rezultātā Madlienas, Suntažu, Ķeipenes, Lauberes un Meņģeles ciemi ir siltumapgāde jomā pilnībā sakārtoti. Minēto ciemu siltumapgādes sistēmās ir rekonstruētas siltumtrases, uzstādītas modernas, attālinātas, bez ikdienas maiņas personāla apkalpojamas katlu iekārtas. Pirms tam lielākā daļa no sistēmām bija ne tikai tehniski novecojušas, bet arī nedrošas. Droša un nepārtraukta siltumapgāde bija apdraudēta un atkarīga no ārējiem un grūti kontrolējamiem faktoriem – veco iekārtu darbības, kurināmā kvalitātes un pieejamības. Būtisks ieguvums ir ne tikai siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, bet arī divu alternatīvu kurināmā veidu ieviešana ražošanā, rezerves jaudas nodrošināšana, automātiska rezerves katlu palaišana, kas ir nozīmīgi faktori siltumapgādes drošības nodrošināšanai.

SIA “MS Siltums” pēdējo sešu gadu laikā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma atbalstu kopumā ir realizējis 12 projektus:

  • 6 katlu māju projektus (divus projektu Ogrē, pa vienam projektam – Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē);
  • 6 siltumtrašu projektus (Suntažos, Ogrē, Lauberē, Meņģelē un divus projektus Madlienā) .

Kopumā uzņēmums ir veicis investīcijas 13,3 milj. EUR apmērā, no kurām 4,8 milj. ir finansēti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu:

Investīciju projekti tika ieviesti 3 posmos:

  • posms (2015.- 2016. gads):

Ogres biomasas katlumājas būvniecība ar 14 MW jaudu, savienotas siltumtrases ar Zilokalnu prospekta katlumāju (1625 m), palielināta siltumtrašu jauda;

Madlienā rekonstruēta siltumtrase 2154 m un ēkas aprīkotas ar 11 siltummezgliem;

Suntažos rekonstruētas siltumtrases 876 m.

  • posms (2018.-2020.gads):

Turpināta Ogres katlumājas attīstība – 4 MW biomasas katls vasaras slodzei, dūmgāzu kondensators 2,7 MW;

Madlienā rekonstruēta katlumāja ar jaunu biomasas automatizētu iekārtu 1,79 MW un rekonstruētas siltumtrases 415 m garumā;

Suntažos rekonstruēta katlumāja ar jaunu biomasas automatizētu iekārtu 1,79 MW.

  • posms ( 2019.-2020. gads):

Lauberē rekonstruēta katlumāja ar jaunu biomasas automatizētu iekārtu 0,8 MW un rekonstruētas siltumtrases 954 m garumā;

Ķeipenē rekonstruēta katlumāja ar jaunu biomasas automatizētu iekārtu 0,6 MW;

Meņģelē rekonstruētas siltumtrases 575 m garumā, Tautas namam atjaunots pieslēgums centralizētai siltumapgādei.