17.01.2023. Paziņojums par iepirkumu

Paziņojums par iepirkuma “Siltumtīklu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība Lielvārdē I kārta” iepirkuma identifikācijas Nr. SIAMSS 2023/1

pārtraukšanu

SIA “MS siltums” paziņo par iepirkuma procedūras pārtraukšanu “Siltumtīklu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība Lielvārdē I kārta” iepirkuma identifikācijas Nr. SIAMSS 2023/1

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums – nepietiekams finansējums visa projekta īstenošanai.

Iepirkums “Siltumtīklu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība Lielvārdē I kārta” (ID Nr. SIAMSS 2023/1)

09.02.2023.

Jautājums 


Vai lūdzu varētu paskaidrot, kas ir domāts ar Nolikuma punktu 4.1.3. Kādi dokumenti jāiesniedz, kas pierāda pagādātāju uzņemtās saistības pret ieprikumu relaizāciju? Kas tā ir par infoprmāciju par pilnavroto personu  – attiecīga pilnvara?

Nolikuma punkts.

4.1.3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildus jāiesniedz visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī Iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību.

Nolikumā nav nekādas īpašas prasības par piegādātāju apvienības līgumu vien tas, ka nevar slēgt sabiedrības līgumu.

Atbilde:

Komisija informē, ka

Nolikuma 4.1.3. punkts nosaka, ka piegādātāju apvienībai ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina piegādātāju apvienības katra dalībnieka uzņemtās saistības. Tas var būt arī sadarbības līgums.  Nolikums neaizliedz slēgt piegādātāju apvienībai sadarbības līgumu, kurā tiek atrunāta, katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildība, pienākumi utml.

Papildus norādām, ka nolikuma 4.1.4. punkts nosaka “Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.”

Papildus lūdzam iepazīties ar nolikuma 9.7.punktu Ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas personu apvienībai, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (izveido personālsabiedrību, t.i., pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību) vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Pasūtītājs vērš uzmanību, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura paredzējusi būt galvenais būvdarbu veicējs (ģenerāluzņēmējs), tad piegādātāju apvienība nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu (ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, kas noslēgusi sabiedrības līgumu)). Savukārt gadījumā, ja tikai kāds no piegādātāju apvienības biedriem ir ģenerāluzņēmējs (kas attiecīgi tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības līgums.

Jautājums

Pretendents vērš uzmanību, ka pēc objekta apsekošanas saskaņā ar nolikuma 2.4.1 punktu, ir nepieciešama precizējoša informācija par būvniecības apjomiem. Failā SAT_1-Generalplans_Bernudarzs.pdf ir attēlota siltumtrase (~280m) ar cauruļvadu diametru 89/180.

Ņemot vērā, ka objekta apsekošanas laikā sniegtā informācija liecina, ka šis posms nav jāizbūvē, vai šie cauruļvadu, zemes darbu un labiekārtošanas darbu apjomi ir izņemti ārā no kopējiem būvniecības apjomiem, kas attēloti iepirkumam pievienotajā failā Lielvarde_apjomi.xlsx ?

Pretendents lūdz sniegt informāciju, vai šī iepirkuma ietvaros, veicot pilnīgu būvprojekta izstrādi, ir jāveic projektēšanas darbi siltumtrases

 

Atbilde:

Komisija paskaidro, ka iepirkumā dokumentācijā minētais posms netiks īstenots šajā kārtā līdz ar to nav jāveic projektēšanas darbi.

Jautājums:

Pretendents vērš uzmanību, ka, veicot iepirkuma nolikuma un pielikumu izpēti, ir konstatējis, ka failā Lielvarde_apjomi.xlsx, pozīcijās 18, 19, 20 22, ir minēts pievienojumu esošajam siltummezglam uzstādot siltummaini ar automātiku un uzskaites mezglu. Ņemot vērā būvniecības tāmē minētos apjomus un ņemot vērā pielikumos pievienoto Projektēšanas uzdevumu, Pretendents lūdz precizēt gan būvniecības tāmēs, gan projektēšanas uzdevumā nepieciešamās siltumjaudas katrā no izbūvējamiem siltummezgliem.

 

Atbilde:

Komisija informē, ka siltumjaudas ir šādas: skolā – 100 kW, sporta zālē – 100kW, Raiņa ielā 5 – 70kW, Lāčplēša 23A – 230kW. Papildus informējam, ka projektēšanas gaitā jāprecizē šie dati.

Pretendenta jautājums

Pretendents vērš uzmanību, ka nolikuma 4.4.1.punkta apakšpunktā ir minēts termins-pilstvidePretendents lūdz Pasttju sīkāk paskaidrot terminu pilstvide šī iepirkuma ietvaros.

Atbilde:

Komisija paskaidro, ka “pilsētvide” – pilsētai specifiska, raksturīga vide. Tas nozīmē, ka darbi darbi ir veikti apdzīvotās vietas (pilsētas vai ciema) ietvaros. Papildus informējam, ka plānotie izbūves darbi tieši skar Lielvārdes pilsētas ceļu infrastruktūru. 

Iepirkums “Siltumtīklu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība Lielvārdē I kārta”

(ID Nr. SIAMSS 2023/1)

Jautājums

1. Nolikumā 3.1.11.2. apakšpunktā norādīts ka piedāvājuma nodrošinājumu jāsagatavo atbilstoši Konkursa nolikuma1.9 apakšpunktā izvirzītajāmprasībām, bet nolikumā nav 1.9. apakspunkta.
Lūdzam sniegt informāciju par piedāvajuma nodrošinājuma sagatavošanu.

Atbilde:
Komisija paskaidro, ka iepirkumā dokumentācijā ir drukas kļūda – iepirkumā netiek prasīts
piedāvājuma nodrošinājums.

Objekta apskates laikā (31.01.2023.) tika uzdots jautājums par projektēšanas uzdevumu.
Atbilde:
Komisija informē, ka projektēšanas uzdevums tiks publicēts mājas lapā www.mssiltums.lv
pie iepirkuma publikācijas.

AK_Nolikums_buvdarbi_projekts

Lielvārde_apjomi

Projektēšanas uzdevums

SAT_1 Ģenerālplāns (Bērnudārzs)

SAT_2 Ģenerālplāns (Ausekļa iela)

SAT_3 Ģenerālplāns (Raiņa iela 11)

SAT_4 Ģenerālplāns (Lielvārdes vidusskola)

SAT_5 Ģenerālplāns (Raiņa un Pieneņu ielas kr)

SAT_6 Ģenerālplāns (Raiņa un Austriņu ceļš)

SAT_7 Ģenerālplāns (Edgara Kauliņa aleja)

SAT_8 Ģenerālplāns (Katlu māja)

Skaidrojošais apraksts

Lielvārde, Avoti SAT būvdarbu apjomi

Lielvārde, Avoti SAT pdf

Lielvārde, Avotu ielas SM