17.01.2023. Paziņojums par iepirkumu

“Siltumtīklu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība Lielvārdē I kārta” iepirkuma identifikācijas Nr. SIAMSS 2023/1 (iepirkuma dokumentācija)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegšana līdz 2023.gada 15.februārim plkst. 11.00

Jautājums

Pretendents vērš uzmanību, ka pēc objekta apsekošanas saskaņā ar nolikuma 2.4.1 punktu, ir nepieciešama precizējoša informācija par būvniecības apjomiem. Failā SAT_1-Generalplans_Bernudarzs.pdf ir attēlota siltumtrase (~280m) ar cauruļvadu diametru 89/180.

Ņemot vērā, ka objekta apsekošanas laikā sniegtā informācija liecina, ka šis posms nav jāizbūvē, vai šie cauruļvadu, zemes darbu un labiekārtošanas darbu apjomi ir izņemti ārā no kopējiem būvniecības apjomiem, kas attēloti iepirkumam pievienotajā failā Lielvarde_apjomi.xlsx ?

Pretendents lūdz sniegt informāciju, vai šī iepirkuma ietvaros, veicot pilnīgu būvprojekta izstrādi, ir jāveic projektēšanas darbi siltumtrases

 

Atbilde:

Komisija paskaidro, ka iepirkumā dokumentācijā minētais posms netiks īstenots šajā kārtā līdz ar to nav jāveic projektēšanas darbi.

Jautājums:

Pretendents vērš uzmanību, ka, veicot iepirkuma nolikuma un pielikumu izpēti, ir konstatējis, ka failā Lielvarde_apjomi.xlsx, pozīcijās 18, 19, 20 22, ir minēts pievienojumu esošajam siltummezglam uzstādot siltummaini ar automātiku un uzskaites mezglu. Ņemot vērā būvniecības tāmē minētos apjomus un ņemot vērā pielikumos pievienoto Projektēšanas uzdevumu, Pretendents lūdz precizēt gan būvniecības tāmēs, gan projektēšanas uzdevumā nepieciešamās siltumjaudas katrā no izbūvējamiem siltummezgliem.

 

Atbilde:

Komisija informē, ka siltumjaudas ir šādas: skolā – 100 kW, sporta zālē – 100kW, Raiņa ielā 5 – 70kW, Lāčplēša 23A – 230kW. Papildus informējam, ka projektēšanas gaitā jāprecizē šie dati.

Pretendenta jautājums

Pretendents vērš uzmanību, ka nolikuma 4.4.1.punkta apakšpunktā ir minēts termins-pilstvidePretendents lūdz Pasttju sīkāk paskaidrot terminu pilstvide šī iepirkuma ietvaros.

Atbilde:

Komisija paskaidro, ka “pilsētvide” – pilsētai specifiska, raksturīga vide. Tas nozīmē, ka darbi darbi ir veikti apdzīvotās vietas (pilsētas vai ciema) ietvaros. Papildus informējam, ka plānotie izbūves darbi tieši skar Lielvārdes pilsētas ceļu infrastruktūru. 

Iepirkums “Siltumtīklu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība Lielvārdē I kārta”

(ID Nr. SIAMSS 2023/1)

Jautājums

1. Nolikumā 3.1.11.2. apakšpunktā norādīts ka piedāvājuma nodrošinājumu jāsagatavo atbilstoši Konkursa nolikuma1.9 apakšpunktā izvirzītajāmprasībām, bet nolikumā nav 1.9. apakspunkta.
Lūdzam sniegt informāciju par piedāvajuma nodrošinājuma sagatavošanu.

Atbilde:
Komisija paskaidro, ka iepirkumā dokumentācijā ir drukas kļūda – iepirkumā netiek prasīts
piedāvājuma nodrošinājums.

Objekta apskates laikā (31.01.2023.) tika uzdots jautājums par projektēšanas uzdevumu.
Atbilde:
Komisija informē, ka projektēšanas uzdevums tiks publicēts mājas lapā www.mssiltums.lv
pie iepirkuma publikācijas.

AK_Nolikums_buvdarbi_projekts

Lielvārde_apjomi

Projektēšanas uzdevums

SAT_1 Ģenerālplāns (Bērnudārzs)

SAT_2 Ģenerālplāns (Ausekļa iela)

SAT_3 Ģenerālplāns (Raiņa iela 11)

SAT_4 Ģenerālplāns (Lielvārdes vidusskola)

SAT_5 Ģenerālplāns (Raiņa un Pieneņu ielas kr)

SAT_6 Ģenerālplāns (Raiņa un Austriņu ceļš)

SAT_7 Ģenerālplāns (Edgara Kauliņa aleja)

SAT_8 Ģenerālplāns (Katlu māja)

Skaidrojošais apraksts

Lielvārde, Avoti SAT būvdarbu apjomi

Lielvārde, Avoti SAT pdf

Lielvārde, Avotu ielas SM