22.12.2017. - Paziņojums par iepirkuma procedūru

23. 03. 2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība, pārbūve un servisa darbu veikšana: Rietumu ielā 1, Ogrē, “Katlu māja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. un  “Suntažu vidusskola”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov.” (identifikācijas Nr. SIAMSS2017/1 KF) rezultātiem.

22. 12 .2017.

Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MS siltums”, reģ. Nr. 40103666190, juridiska adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 izsludina iepirkuma procedūru “Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība, pārbūve un servisa darbu veikšana: Rietumu ielā 1, Ogrē, “Katlu māja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. un  “Suntažu vidusskola”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov.” (identifikācijas Nr. SIAMSS2017/1 KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona – SIA „MS siltums” valdes loceklis Normunds Ševels tālr.: 25165562, e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana, būvdarbu  un servisa darbu veikšana objektā „Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība, pārbūve un servisa darbu veikšana: Rietumu ielā 1, Ogrē, “Katlu māja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. un  “Suntažu vidusskola”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov.”.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.mssiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS siltums” telpās “Pagastmāja”, kab. Nr.24, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 24.janvārim, plkst. 14:00, “Pagastmāja”, kab. Nr.24, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Informācija tiks izmantota Pasūtītāja saziņai ar Pretendentu un to nav paredzēts izmantot nodošanai trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kad informācijas izpaušana ir obligāta. Persona iesniedzot savus datus apliecina, ka iepazinusies ar iepriekšminēto informāciju un tam neiebilst.