Siltumapgāde Ogres novadā ir kļuvusi drošāka, zaļāka un izmaksu ziņā pieejamāka iedzīvotājiem

MS Siltums ir viens no diviem pašvaldības uzņēmumiem, kas nodrošina siltumapgādes funkciju Ogres novadā. MS Siltums ir atbildīgs par visu siltumapgādes sistēmu līdz pat ēkām par visiem novada ciemiem ar centralizētu siltumapgādi – Madliena, Suntaži, Ķeipene, Laubere un Meņģele. Tāpat MS Siltums ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā ,nododot siltumenerģiju SIA Ogres namsaimnieks sistēmas katlu mājām.

Kopš 2015. gada, kad tika uzsākta plānota un konsekventa siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija un modernizācija, visi Ogres novada ciemi ir siltumapgāde jomā pilnībā sakārtoti. Visos ciemos ir rekonstruētas siltumtrases, uzstādītas modernas, attālinātas, bez ikdienas maiņas personāla apkalpojamas katlu iekārtas. Līdz tam lielākā daļa no sistēmām bija ne tikai tehniski novecojušas, bet pat uz sabrukšanas robežas un nedrošas. Vairāk nekā 20 gadus vecajiem katliem sīku, šķietami nebūtisku detaļu salūšana bieži radīja sarežģītas un ziemas periodā ekstrēmas situācijas. Droša un nepārtraukta siltumapgāde bija apdraudēta un atkarīga no ārējiem un grūti kontrolējamiem faktoriem – veco iekārtu darbības, kurināmā kvalitātes un pieejamības.  Līdz ar to būtisks ieguvums ir, ka katlu mājas ir ne tikai padarītas efektīvākas, bet visās ir divi alternatīvi kurināmā veidi, rezerves jaudas, automātiska rezerves katlu palaišana, kas ir nozīmīgi faktori siltumapgādes drošības nodrošināšanai

Kopumā MS Siltums pēdējo piecu gadu laikā ir ar LIAA un CFLA atbalstu veicis 6 katlu māju projektus (divus projektu Ogrē, pa vienam projektam – Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē) un 6 siltumtrašu projektus (Suntažos, Ogrē, Lauberē, Meņģelē un divus projektus Madlienā) .

Kopumā uzņēmums ir veicis investīcijas 13,3 milj. EUR apmērā, tai skaitā piesaistījis ES fondu investīcijas 4,8 milj. EUR.

Projektu realizācijas rezultātā ir sasniegti šādi galvenie mērķi:

  1. Ogres pilsētā centrālajā zonā ir notikusi gāzes jaudu, tai skaitā, koģenerāciju aizstāšana ar siltumenerģiju, kas ražota no biomasas, līdz pat 90% apmērā jeb vidēji 67 000 MWh gadā. Kā rezultāta ir notikusi ne tikai videi labvēlīga, bet arī ekonomiski izdevīga pāreja no fosilā kurināmā, ņemot vērā, ka beidza darboties subsidētās koģenerācijas stacijas Upes prospektā un Skolas ielas kaltu mājās.
  2. Uzsākot 2020./21. gada apkures sezonu SPRK apstiprinātais tarifs Ogres pilsētā ir 47,54 EUR (tas sastāv no divām sadaļām- mainīgās daļas un  fiksētās jaudas maksas). Salīdzinājumā  –  /2015. gadā siltumenerģijas tarifs, kad ražošanā tika pilnībā izmantots fosilais kurināmais, ir bijis par aptuveni 18% augstāks  – 55,98 EUR/MWh (turklāt dabasgāzes cenas svārstību rezultātā senāk tas ir bijis vēl augstāks – pārsniedzot pat 60 EUR/MWh. No  2021. gada 1. jūlija siltumenerģijas tarifs vēl samazināsies līdz 45,72 EUR/MWh.
  3. Pēdējo gadu ikgadējais Ogrē pārdotais siltumenerģijas apjoms ir bijis aptuveni 80 000 MWh., gada ekonomija iedzīvotājiem 660 tūkst. EUR gadā. Ekonomija pret gāzi ir bijusi vēl daudz lielāka, jo tarifs sedz arī visas ieguldījumu izmaksas.
  4. Ieguvumi pilsētvides gaisa kvalitātei. Pārcelta ražošana no Ogres pilsētas centra, uzlabojot gaisa kvalitāti, turklāt jaunizbūvētai stacijai ir papildus izbūvēti elektriskie filtri, nodrošinot visaugstākos vides prasību parametrus.
  5. Izbūvēts dūmgāzu kondensators, kas par 20-25% samazina kurināmā patēriņu, jo siltumenerģija tiek atgūta no dūmgāzēm.
  6. Modernizētas, efektivizētas un automatizētas 5 siltumapgādes sistēmas Ogres novada ciematos .
  7. Pašlaik ciemu katlumājas apkalpo 3 cilvēku komanda, aizstājot pirms tam nodarbinātos 24 katlu māju operatorus, kas rada būtisku fiksēto izmaksu ietaupījumu. Fiksēto izmaksu ietaupījums maza apjoma sistēmās ir būtisks, jo tas ievērojami sadārdzina vienas saražotās vienības izmaksas.

Investīciju projekti ir realizēti ar CFLA un LIAA atbalstu, kā arī ar veiksmīgu sadarbības partneru līdzdalību – būvniekiem SIA FILTER, SIA DGS, SIA SANART, SIA AGB, SIA Lokširs, iekārtu un cauruļu piegādātājiem ražotājiem – KOHLBACH, D’Alessandro Termomeccanica, Logstor un Izoterm,   projektētājiem, projekta vadību un būvuzraudzību – Strasa konsultanti, Smart Consulting, L4 , DH Solutions.  AS LUMINOR banka ir bijis uzticams partneris,  kas jau no pirmā projekta ir uzticējies projektu ekonomiskajam pamatojumam, finansējot nav apgrūtinājis pašvaldības budžetu, neprasot garantijas.

* Papildus šiem SIA “MS Siltums” projektiem SIA “Ogres Namsaimnieks” 2021. gadā realizē 3,6 km ārējo siltumtīklu un 3 km iekšējo ēku tīklu rekonstrukcijas projektu par 3 milj. EUR ar ES līdzfinansējumu 40 % apmērā.

Ogrē – stabilitāte, iedzīvotājiem izdevīgs un videi draudzīgs risinājums

Investīcijas Ogrē ir pilnībā mainījušas ražošanas struktūru – pilsēta ir ilgtermiņā nodrošināta lēta, droša un stabila siltumapgādes sistēma. Siltumapgāde Ogrē tiek 70-80% apmērā nodrošināta no atjaunojamiem resursiem, kuri ilgtermiņā ir ne tikai būtiski lētāki, bet arī ikgadējās cenas svārstības ir salīdzinoši nelielas. Pat 2020. gadā, kad dabasgāze makroekonomisko apstākļu dēļ bija nokritusi līdz pēdējo 15 gadu zemākajam līmenim – tirdzniecības cena zem 10 EUR/MWh (ņemot vērā pārējos ar dabasgāzes piegādi saistīto pakalpojumu izmaksas, kas ir sadalīti daudzās komponentēs – pārvades un sadales, jaudas komponente, akcīzes nodoklis, dabas resursu nodoklis), kopumā kurināmā izmaksas uz vienu saražoto vienību bija virs 21 EUR/MWh, kas pārsniedzot šķeldas 16-18 EUR/MWh.  Līdz ar to pašlaik pilsētā ir droša un stabila siltumapgādes piegāde ar diviem alternatīviem energoresursiem.

Biomasas katlu priekšrocības pierādās jau šobrīd, kad dabasgāzes cena ir pieaugusi tirgū par vairāk kā 10 EUR/MWh, kamēr MS Siltums un Ogres namsaimnieks kopā nodrošina nemainīgi zemu – vienu no zemākajiem tarifiem valstī. Papildus tam  nebūt ne maznozīmīgs apstāklis ir tas, ka šķelda ir vietējais resurss, un Ogres un tuvākajos novados tiek nodrošināts darbs gan mežizstrādē, gan lauksaimniekiem, atbrīvojot aizaugušās pļavas, gan arī zāģētavām noiets ir tepat, nevis jārealizē ar papildus transporta izmaksām ostā vai Rīgā.

Papildus jāņem vērā, ka bez ieguldījumiem un optimizācijas ražošanā, iedzīvotāji gūst ieguvumu SIA Ogres namsaimnieks pārvaldībā sakārtojot mājas (gan siltinot un uzlabojot, gan sabalansējot siltummezglu darbību) un pēdējo 10 gadu laikā patēriņš ir samazinājies par 15-20%, bet atsevišķām mājām pat par 30%. Tāpat Ogres Namsaimnieks kopš 2018. gada veic vērienīgus siltumtrašu rekonstrukcijas darbus, kuri padarīs sistēmu vēl efektīvāku – ar zemākām izmaksām.

Ņemot vērā augstākminēto, kas samazina siltumenerģijas cenu un patēriņu, kā arī ņemot vērā, ka vidējais ienākumu līmenis mājsaimniecībām (t.sk. pensijas, minimālās algas un vidējās algas kāpums), mājokļu komunālo izmaksu izdevumi veido arvien mazāku daļu kopējā mājsaimniecības patēriņa groza (2019. gadā Pierīgas reģionā 14,7 % no izdevumiem uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, 2011. gadā 17,6 %).

MBG070. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %). PxWeb (csb.gov.lv)

Ogres novada ciemati – visefektīvākās un ilgtspējīgākās mazās siltumapgādes sistēmas Latvijā

Ogres novads ir pratis sabalansēt izmaksas novada centrā Ogrē un arī mazajos novada ciemos. Daudzās pašvaldībās tiek domāts tikai par lētiem tarifiem pilsētā, kamēr Ogres novada pieeja ir vienlīdzīga gan pilsētai, gan mazāk apdzīvotām teritorijām. Kādreizējās pašvaldības aģentūras Mālkalne juridiskā statusa dēļ, kas neļāva pašvaldības struktūrvienībām piesaistīt LIAA līdzekļus, un lielā mērā pašvaldībai izprotot, ka jābūt jaunam sākumam virzienā uz modernām tehnoloģijām, rūpīgi izstrādājot novada koncepciju, tika lemts – šo siltumapgādes reformu uzticēt pilnībā jaunam uzņēmumam SIA MS Siltums (skaidrojums MS nozīmei – Madliena, Suntaži). Pirmais un ļoti vērienīgais projekts Ogrē, kuram neapšaubāmu uzticības avansu sniedza LUMINOR (toreiz Nordea) banka, finansējot uzņēmumu uz to brīdi gandrīz bez apgrozījuma un iepriekšējas vēsturiskas darbības, ne tikai radīja ieguvumus iedzīvotajiem, bet izveidoja finansiāli stabilu uzņēmumu. Pateicoties šim veiksmīgajam iesākumam bija iespējams piesaistīt papildus finansējumu. Uzņēmuma mērķis nav bijis maksimāli nopelnīt, bet gan sabalansēt attīstības iespējas ar salīdzinoši zemiem tarifiem.

Jāsaprot, ka mazu sistēmu izmaksas nevar būt tik mazas, kā lielajām sistēmām, tomēr MS siltums var lepoties ar zemākiem tarifiem nekā citās pašvaldībās ar mazām sistēmām – piem., Saulkrasti, Talsu novads, Ropažu novads, Ķegums un virkne citu. MS Siltums, pārņēma mazo ciemu sistēmas, kur siltumenerģijas pašizmaksa svārstījās no 70 līdz pat 100 EUR/MWh, kas bija liels slogs pagastu pārvaldēm. MS Siltums tā vietā, lai pārdotu par pašizmaksu, Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē nodrošināja vienotu tarifu, un paralēli realizēja izmaksu optimizējošus projektus. 2020. gadā tika pabeigta siltumtrašu rekonstrukcijas Meņģelē un Lauberē, bet kopš oktobra siltumu nodrošina jaunie biomasas katli Lauberē un Ķeipenē. Šoreiz iepirkumā uzvarēja katlu iekārtu piegādātājs no Saldus, kura priekšrocība bija pārliecinoši zemā cena, kas ir ļoti būtiski mazām sistēmām, bet uzņēmuma piesaistītie speciālisti uzrauga, lai projekts atbilstu augstākajiem kvalitātes standartiem.

600

Tarifu salīdzinājums, kas ietver Latvijas 10 lielākās pilsētas, Ogres novada un apkārt esošo novadu apdzīvotās vietas, kā arī Ogres novada ciemiem līdzvērtīgas siltumapgādes sistēmas Latvijā ( Kocēnu novadā, Talsu novadā, Daugavpils novadā, Kandavas novadā).