Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2021. gada 13.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz precizētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2021. gada 1. novembra

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais)
tarifs (bez PVN)
Tarifa palielinājums
/samazinājums
Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh41,4944,326,82 %
Pārvades un sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh13,0713,382,37 %
Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh0,400,400 %
Siltumenerģijas gala tarifs EUR/MWh54,9658,105,71 %

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var “Tirdzniecības centrs”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., no 8.00 līdz 17.00., iepriekš sazinoties ar Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” valdes locekli Normundu Ševelu, tālruņa Nr.29169962.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, e-pasta adrese:info@mssiltums.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lvseptiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.