20.06.2019.

Pasūtītājs Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS siltums”, reģ. Nr. 40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, Latvijas Republika, NUTS kods: LV007, izsludina iepirkumu “Siltumtīklu pārbūve Madlienā, Lauberē un Meņģelē” (identifikācijas numurs Nr. SIAMSS2019-2/KF).

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot projektu “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Madlienas pagastā, Madlienā”, id. Nr. 4.3.1.0/17/A/039, “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”, id. Nr. 4.3.1.0/18/A/008, un “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”, id. Nr. 4.3.1.0/18/A/009.

Kontaktpersona: SIA “MS siltums” valdes loceklis Normunds Ševels, tālr.: +371 29169962, e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās:

Iepirkuma priekšmeta daļa

Objekts

Kopējais siltumtrases garums

1.daļa

Siltumtīklu pārbūve Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā

426 m

2.daļa

Siltumtīklu pārbūve Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā

946 m

3.daļa

Siltumtīklu pārbūve Meņģelē, Meņģeles pagastā, Ogres novadā

570 m

Pretendents var iesniegt Piedāvājumu par a) visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai b) vienu no iepirkuma priekšmeta daļām vai c) vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

Iepirkuma rezultātā tiks slēgts būvdarbu līgums. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi).

Iepirkuma dokumenti ir publicēti SIA “MS siltums” tīmekļvietnē https://mssiltums.lv/lv/attistiba.html.

Pretendentiem ir iespēja iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA “MS siltums” birojā “Tirdzniecības centrs”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 22.jūlijam, plkst. 14:00, SIA “MS siltums” birojā “Tirdzniecības centrs”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045:

  1. atsūtot pa pastu, ja Pretendents piedāvājumu vēlas iesniegt laika periodā no 2019.gada 7.jūlija līdz 2019.gada 13.jūlijam;
  2. personīgi, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu, ja Pretendents piedāvājumu vēlas iesniegt laika periodā no 2019.gada 14.jūlija līdz 2019.gada 22.jūlijam.