Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

2019. gada 08. augusts

SIA „MS siltums”, reģistrācijas Nr. 40103666190
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā un Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā”, (iepirkuma identifikācijas Nr. SIAMSS2019-1/KF), kura tika veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros,   nolikumu, Ogres novada pašvaldības SIA „MS siltums” iepirkuma komisija 2019.gada 6.augustā ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepriekš minētajā iepirkuma procedūrā noteikt SIA “AGB SERVISS” (reģ. Nr. 48503009453)  ar cenu 614 000 EUR (bez PVN), kam piešķīrusi tiesības slēgt līgumu.