Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

2019. gada 7. oktobris

Pasūtītājs Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS siltums”, reģ. Nr. 40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, Latvijas Republika, NUTS kods: LV007, paziņo iepirkuma “Siltumtīklu pārbūve Madlienā, Lauberē un Meņģelē” (identifikācijas numurs Nr. SIAMSS2019-2/KF) rezultātus.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot projektu “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Madlienas pagastā, Madlienā”, id. Nr. 4.3.1.0/17/A/039, “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”, id. Nr. 4.3.1.0/18/A/008, un “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”, id. Nr. 4.3.1.0/18/A/009.

Kontaktpersona: SIA “MS siltums” valdes loceklis Normunds Ševels, tālr.: +371 29169962, e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās:

Iepirkuma priekšmeta daļa

Objekts

1. daļa

Siltumtīklu pārbūve Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā

2. daļa

Siltumtīklu pārbūve Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā

3. daļa

Siltumtīklu pārbūve Meņģelē, Meņģeles pagastā, Ogres novadā

Pretendenti varēja iesniegt Piedāvājumu par a) visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai b) vienu no iepirkuma priekšmeta daļām vai c) vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

Iepirkuma rezultātā tiek slēgts būvdarbu līgums par katru iepirkuma priekšmeta daļu. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi).

06.08.2019 Pasūtītājs pieņēma lēmumu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt:

  1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – SIA “LOKŠIRS”, reģ. Nr. 40003224604, ar piedāvāto līgumcenu 110 502,90 EUR (viens simts desmit tūkstoši pieci simti divi euro 90 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
  2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar piedāvāto līgumcenu 197 272,54 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit divi euro 54 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
  3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar piedāvāto līgumcenu 108 219,30 EUR (viens simts astoņi tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro 30 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

30.09.2019. Pasūtītājs un SIA “SANART” noslēdza Iepirkuma līgumu par Iepirkuma priekšmeta 2.daļu par piedāvāto līgumcenu 197 272,54 EUR bez PVN un 3.daļu par piedāvāto līgumcenu 108 219,30 EUR bez PVN.